Vedtægter for Ordblinde/dysleksi- foreningen i Østjyllands-kredsen, der er medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.


§ 1
Foreningens navn er Ordblinde/dysleksi foreningen i Østjyllandskredsen. Foreningen dækker det gamle Århus Amt. Kredsens hjemsted er Århus. Disse vedtægter, er godkendt på generalforsamlingen d. . Kredsens adresse er formandens adresse.

§ 2
Stk. 1. Kredens formål er, at en Ordblind får en uddannelse, svarende til vedkommes intellekt og interesse.
Stk. 2 Kredens formål er at varetage ordblinde/dyslektikeres interesser over for myndigheder og offentligheden. Kredsen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for ordblinde/dyslektikere.

§ 3
Kredsen er medlem af landsforeningen Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og kredsens vedtægter må derfor ikke være i uoverensstemmelse med landsforeningens vedtægter.

§ 4
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og vedtægter.
Stk. 2. Kredsen bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 5
Stk. 1. Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar – marts måned og indvarsles pr. brev til medlemmerne eller gennem meddelelse i landsforeningens blad med mindst 20 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til kredsens formand senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af disse vedtægter samt til udelukkelse af et medlem mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 6
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om det nuværende års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 15 af kredsens medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8
Stk. 1. Kredsens ledes af en bestyrelse, der består af formand og mindst et lige antal bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med formand og halvdelen bestyrelses-medlemmer i lige år og de resterende bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Stk. 3. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. De 2 suppleanter kan udfra bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger et medlem og en stedfortræder til landsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 6. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 7. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.


§ 9.
Stk. 1. Kredsens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Kredsen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Kredsens medlemmer/bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for kredsen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Kredsens medlemmer/bestyrelse har ikke krav på nogen del af kredsens for-mue eller udbytte af nogen art.

§ 10
Stk. 1. Kredsens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Revisionen består af 2 personer, der skiftevis vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen
Stk. 3. Efter godkendelse af regnskabet i bestyrelsen revideres det af de valgte revisorer, som samtidig kan stå til rådighed med den nødvendige regnskabs- og revisorassistance.

§ 11
Stk. 1. Beslutning om kredsens ophør eller sammenlægning med en anden kreds, kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Beslutning herom skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. Ved sammenlægning med en anden kredsforening skal de nærmere forhold aftales mellem parterne.
Stk. 3. I tilfælde af kredsens ophør, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af kredsens formue m.m.. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål – fortrinsvis til gavn for ordblinde.
Stk. 4. Kredsens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af kredsen er effektueret og eventuelle forhold over for landsforeningen er bragt i orden.

Således vedtaget den / . 200

dirigent


Opdateret 13-04-2008