Bibliotek og pjece KLO's vedtægter 2004KLO - logo

 

 


VEDTÆGTER FOR KLO
Revideret april 2004

§ 1: Navn

Institutionens navn er: Den selvejende institution Kultur- &
Litteratur Orientering for Læsehandicappede (KLO)
Institutionen er uafhængig af politiske partier og kommercielle
interesser.

§ 2: Målgruppe
Institutionens målgruppe er læsehandicappede. Herved forstås alle, der er ude af stand til at tilegne sig trykt tekst, eller hvor læsningen
medfører uforholdsmæssig anstrengelse og ulempe, eller tager
uforholdsmæssig megen tid.
Biblioteker og andre formidlere kan abonnere på tidsskriftet med
henblik på udlån til målgruppen.

§ 3: Formål
Institutionens formål er:
a: At fremme læsehandicappedes information
b: At producere og udgive et tidsskrift på lyd om kultur, litteratur
og andre aktiviteter, hvorom der ikke gives tilstrækkelig information til læsehandicappede.
c: At optage samarbejde med institutioner, foreninger, udgivere m.v.
d: At påvirke forlag, bladudgivere m.m. til at overføre alt trykt
materiale i teksttro gengivelse til lyd.

§ 4: Ledelse
a: Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer
samt mindst 2 max. 4 suppleanter. Suppleanterne kan deltage i
bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.
Det skal tilstræbes, at 3 medlemmer af bestyrelsen er
læsehandicappede.
b: Det skal tilstræbes, at alle typer af læsehandicap er repræsenteret i bestyrelsen.
c: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og 2 medlemmer på ulige årstal.
d: Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
e: Ingen person med kommerciel interesse i lydbåndsproduktionen kan vælges til bestyrelsen eller forblive i denne som bestyrelses-medlem eller suppleant. Ved "kommerciel interesse" forstås, at vedkommende person er indehaver af et firma eller bestyrelses-medlem i et selskab, som sælger materialer eller fremstiller dem med salg for øje.
f: Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen udpeger en kasserer, samt nedsætter eventuelle arbejdsgrupper. Det skal tilstræbes, at også andre end
bestyrelsesmedlemmerne inddrages i arbejdsgrupperne. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
g: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens
møder. Den daglige bogføring føres på PC, hvor kassereren derhjemme via kode kan kontrollere alle ud- og indbetalinger via homebanking.
Regnskabet revideres hvert år af en registreret revisor. Det skal fortsat være muligt for læsehandicappede at kunne vælges som kasserer.
Bilag fremvises på bestyrelsesmøder til kontrol.
Lederen af det frivillige arbejde kan deltage ved bestyrelses-møderne, undtagen ved behandling af vedkommendes løn- og ansættelsesforhold.
h: Bestyrelsen aftaler fra sag til sag, hvem der skal repræsentere
institutionen udadtil. I tilfælde, hvor aftale ikke er truffet,
repræsenteres institutionen af formanden. Ved bindende aftaler tegnes institutionen af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Ved økonomiske aftaler tegnes institutionen af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 5: Regnskab
Institutionens regnskaber følger kalenderåret. Dens økonomi baseres på tilskud og abonnementsindtægter.
Hvert år udarbejdes en aktivitetsplan og et budget, som forelægges på den årlige generalforsamling For institutionens økonomiske
forpligtigelser hæfter alene dens formue, og intet økonomisk ansvar kan gøres gældende mod bestyrelsen. Hverken bestyrelsen, bidragsydere eller andre til institutionen knyttede personer eller institutioner kan have part i eller fa del i dens formue eller driftsoverskud.

§ 6: Generalforsamling
Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes mellem 15.april og 31.maj. og indkaldelse sker gennem institutionens lydtidsskrift KLO marts-udgave, dog senest 3 uger før. Stemmeberettigede og valgbare er de i § 2 nævnte. Desuden personer, der medvirker i institutionens arbejde. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
Kandidater til bestyrelsen, som er forhindret i at møde, kan dog
opstille ved skriftligt tilsagn.
Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være
bestyrelse i hænde senest 14 dage før og behandles på generalforsamlingen.

§ 7: Dagsorden
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Forslag til aktivitetsplan og budget for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Evt.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt et flertal i
bestyrelsen eller mindst 20 af de stemmeberettigede fremsætter forslag herom. En motiveret dagsorden skal følge forslaget. Afholdelse skal ske senest 6 uger efter forslagets fremsættelse, og indkaldelse skal ske i tidsskriftet KLO med mindst 2 ugers varsel.

§ 9: Opløsning
Institutionens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær
generalforsamling, og kun såfremt 5/6 af de fremmødte
stemmeberettigede går ind herfor. Institutionens aktiver overdrages
efter bestyrelsens skøn til en institution med tilsvarende formål
og/eller fordeles mellem læsehandicappedes organisationer.
 

Opdateret 26-08-2007