logo "Ordblinde skal have skræddersyet læseplan",

Replik af Bertel Haarder Undervisningsminister(V)

Politiken 17/7 2007
 
Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen skriver (9.7.07) om ordblinde børn, der lades i stikken i folkeskolen. Han foreslår bl.a., at skolerne og lærerne på dette felt fratages deres nuværende ret til selv at fastlægge metoder og undervisningsforløb, og at staten skal overtage forpligtelsen og sikre standardforløb fastsat på centralt hold.

Denne ide vil jeg gerne tage afstand fra. Den form for centralisme, hvor man flytter ansvaret fra den enkelte lærer, skole eller kommunen, vil ikke løse den udfordring, det er at undervis ordblinde børn i skolen. Det handler jo for disse børn ikke om nogle få standardiserede undervisningsforløb, men om at tage hånd om barnets undervisning i alle fagene gennem et helt skoleforløb, og der kan kun gøres på den enkelte skole. Metodefrihed er ikke frihed til at lade være med at undervise eller til at give utilstrækkelig hjælp. Men derimod frihed til at vælge den metode og de undervisningsforløb, der passer bedst til det enkelt barn.


Poul Erik Skov Christensen foreslår også, at alle børn med læsevanskeligheder skal have ret til en udtømmende udredning.
Her er jeg fuldstændig enig.
Forældre med sådanne vanskeligheder skal vide, hvad der er galt, og hvad der kan gøres for at hjælpe barnet, både i skolen og i hjemmet. Jeg kan dele bekymringen for, om vi nu er gode nok til at hjælpe børn med ordblindhed i folkeskolen. Vi burde være det, fordi det er et problem, som alle lærere og skoler møder. Jeg har gennem årerne taget flere initiativer for at sikre et mere solidt grundlag for skolernes undervisning på dette felt.

I den ny læreruddannelse er det sikret, at de studerende får kendskab til specialundervisning. Jeg har medvirket til, at timetallet til dansk i de yngste klasser er øget for at styrke børnenes undervisning, og lige nu er der et stort program i gang, der skal sikre hver eneste skole i Danmark en uddannet læsevejleder. Jeg har også gennemført, at der testes i dansk hvert andet ar i folkeskolen, så vi er sikre på, at børn med læseproblemer findes – og får støtte.

Kommunalreformen vil forhåbentlig betyde, at skolevæsenerne bliver bedre i stand til at yde specialiseret bistand i form af bedre undervisningstilbud til elever med bl.a. ordblindhed det er min hensigt, at eleverne ikke bare skal rummes i skolen. De skal først og fremmest undervises, og undervisningen skal være tilpasset barnets forudsætninger, sådan at barnet oplever, at det kan noget, og at det kan lære mere. Det er kernen i al god undervisning. Det er ikke noget, vi direkte kan styre fra Undervisningsministeriet, men vi kan styrke rammerne for skolernes virksomhed, tydeliggøre kravene i bl.a. kvalitetsrapporter og elevplaner og være med til at udvikle de redskaber i form af test, som der er behov for. Der er et arbejde, søm løbende foregår, og ordblinde børn er i fokus, både i forbindelse med den nyligt vedtagne læsehandlingsplan og i en række udviklings- og forskningsprojekter, der beskriver metoder og midler.

Opdateret 30-07-2007